Lodowce i zlodowacenie cz. 3. Procesy towarzyszące lodowcom i lądolodom (EN: Glaciers and glaciation, part 3. Processes associated with glaciers and ice sheets)

Version lg krajobrazpolodowcowy
FINISHED

Lodowce i zlodowacenie cz. 3. Procesy towarzyszące lodowcom i lądolodom (EN: Glaciers and glaciation, part 3. Processes associated with glaciers and ice sheets)

Podczas lekcji omówione zostaną procesy towarzyszące lodowcom i lądolodom: peryglacjał, fluwioglacjał, limnoglacjał.